Onze werkwijze

STAP 1: Intake en inventarisatie rapport

Het juiste blustoestel op de juiste plek en voldoen aan het bouwbesluit 2012 en relevante NEN normen, dit is minder simpel dan het klinkt. Brandslanghaspels, draagbare en verrijdbare blustoestellen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand, Maar moeten dan wel op de juiste plek aanwezig te zijn om een snelle bluspoging te realiseren.

Blusmi brandbeveiliging heeft erkende REOB monteurs en met behulp van een projectering deskundige kan er op een juiste manier een projectering van de benodigde blustoestellen worden gedaan.

Tijdens de inventarisatie fase ( intake) wordt er een opname gedaan van alle aanwezige blusmiddelen (brandslanghaspels, draagbare blustoestellen en/of verrijdbare blustoestellen). In het inventarisatie rapport wordt het aantal, type blusmiddel, levensduur, keuring stoomwezen, etc. vastgelegd. Vanuit dit inventarisatie rapport wordt er gekeken naar de huidige situatie toetsend aan het bouwbesluit 2012 of het aanwezige blusmiddelen toereikend is , gezien aantal en situering in het gebouw.

Op basis van onze inventarisatie die in een rapport wordt weergegeven. Ontstaat er een concreet en helder overzicht waarin duidelijk naar voren komt waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om een goede inzet van blusmiddelen te garanderen. Ook wordt er in het rapport een begroting weergegeven van de kosten op een termijn van 5 jaar. Ook wel een meerjaren onderhoudsbegroting genoemd (MOB).

Uiteraard kijken wij ook naar onderhoudsoplossingen die voor de klant lagere kosten met zich mee brengen. Te denken valt aan aanschaf nieuwe blussers in plaats van het opnieuw vullen, vaak is de aanschaf van een nieuwe blusser goedkoper dan onderhoud en stoomwezen uitvoeren. Dit alles wordt samengevat in een inventarisatie rapport / offerte. Deze zal opgebouwd zijn met de volgende aandachtspunten:

    • De ontvangen informatie;
    • De opname ter plaatse.
    • Werkzaamheden van bv. het onderhouden of nieuw te leveren van blusmiddelen.
    • Werkzaamheden van bv. het onderhouden of nieuw te leveren van nood en transparantverlichting
    • Het leveren van Arbo gerelateerde zaken; EHBO koffers, Verbandmiddelen, etc.
     Met als toelichting:
     Blusmi Brandbeveiliging is een gespecialiseerd brandbeveiligingsbedrijf voor de levering en het onderhoud van brandveiligheid producten en aanverwante artikelen voor de zakelijke markt.  Blusmi Brandbeveiliging levert uitsluitend kwaliteitsproducten die voldoen aan de hoogste normering en tegen een scherpe prijs.
     Blusmi Brandbeveiliging is een NCP erkend onderhoudsbedrijf REOB, wat staat voor Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen. Deze certificering waarborgt hoogwaardig onderhoud, conform de wettelijke eisen.

     Bij Blusmi brandbeveiliging projecteren wij de blusmiddelen zoals het hoort. Net zoals de afspraken die wij met elkaar maken over de uit te voeren diensten, of het nou gaat om onderhoud blusmiddelen of nieuw te leveren blusmiddelen, van onderhouden nood en transparantverlichting tot leveren van nood en transparantverlichting, bij ons bent u op de juiste plaats voor het juiste advies. En daarom maken wij voorafgaand aan elk project samen met u een inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden en geven dit weer in een uitgebreid en duidelijk offerte / rapport.

STAP 2: Maatwerkoplossingen

Tussen de inventarisatie (intake) en de daadwerkelijk uitvoering van het onderhoud of nieuw te leveren materialen, zit nog eventuele specifieke vragen ten aanzien van het te gebruiken blusmiddelen en waar?. En is het projecteren van het desgewenste blusmiddel haalbaar. Met maatwerk bedoelen wij dan ook maatwerk. Samen met de opdrachtgever wordt besproken wat wenselijk is en in hoeverre  het personeel geïnstrueerd dient te worden voor het gebruik ervan.  

 

Want aan de hand van een projectering blusmiddelen kan worden bepaald welke oplossing het beste past. En of het niet voordeliger is om bijvoorbeeld een brandwerende scheiding te verplaatsen om de dekkingsgraad van het te gebruiken blusmiddelen te vergroten. Het komt er op neer “De juiste oplossing voor een specifieke draagbaarblusmiddel situatie”.

 

STAP 3: Onderhoud in uitvoering

Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen behaald worden en er een kwaliteitstoetsing blijft plaatsvinden gedurende het gehele onderhoud, valt de monteur rechtstreeks onder de kwaliteitsaccountmanager. Gelet op de eerdergenoemde kwaliteitsborging, zal er te allen tijde de diverse expertises aanwezig zijn om het onderhoud in goede banen te leiden. Met alle betrokkenen worden concrete afspraken vastgelegd over wanneer het onderhoud plaatsvindt, afbakening van taken en verantwoordelijkheden. De monteur / kwaliteitsaccountmanager stemt de uitvoering onderling af en rapporteert over de uitvoering aan de opdrachtgever. De monteur ziet toe op het bereiken van de onderhoudsdoelstelling, volgt het onderhoud verloop en stuurt, indien nodig, bij op hoofdlijnen.  

 

Met het Blusmi Onderhoudscontract voldoet u aantoonbaar aan alle wettelijke verplichtingen aangaande plaatsen brandslanghaspels en gebruik draagbare blusmiddelen.

STAP 4: Beheer, Digitaal Logboek en onderhoud

Nadat de inventarisatie heeft plaatsgevonden, begint het onderhoud van de aanwezige brandblusmiddelen en/of nood en transparantverlichting. Want het gebouw is conform het bouwbesluit gerealiseerd dus we gaan er van uit dat het bouwkundige in orde is. Met het Blusmi Onderhoudscontract haalt u zekerheid in huis voor de jaren die gaan komen. Een digitaal logboek met duidelijke foto’s en omschrijving van de aanwezige brandblusmiddelen.

 Digitaal logboek

De basis van het Blusmi Onderhoudscontract waarin alle relevante gegevens over de brandblusmiddelen van uw gebouw zijn verwerkt, wordt er een digitaal logboek aangelegd. In dit digitale logboek treft onder meer een (afhankelijke van de grote en afspraken met opdrachtgever) beheers protocol en bouwkundige tekeningen met daarop aangegeven waar de brandveiligheid voorzieningen (brandslanghaspels, draagbare brandblussers, verrijdbare blusmiddelen, nood en transparantverlichting, etc.) zich bevinden. Het digitale logboek is dusdanig opgebouwd dat er specifieke afspraken en details die van toepassing zijn op het plaatsen of vernieuwen van blusmiddelen en of nood/-en transparantverlichting  vermeld worden. Met het digitale logboek is het beheer van blusmiddelen eenvoudig en nauwkeurig bij te houden. Iedere mutatie op het gebied van brandveiligheid is er in vermeld. Doordat iedere door Blusmi brandbeveiliging aangebrachte of onderhouden blusmiddel voorziening is (brandslanghaspels, draagbare brandblussers, verrijdbare blusmiddelen, nood en transparantverlichting, etc.) van een sticker met uniek serienummer en controle nummer, hierdoor zijn alle aangebrachte blusmiddelen gemakkelijk te identificeren.

Werkwijze

Blusmi brandbeveiliging neemt periodiek, conform het afgesproken tijdsinterval wat is opgesteld in het Onderhoudscontract, contact met u op om een afspraak te maken. In overleg wordt er bepaald hoe en wanneer wij deze controle inspectie op de brandveiligheids voorzieningen gaan doen. Het kan zo zijn dat een brandweer of gemeente jaarlijks een controle laat plaatsvinden. Hiervoor zal Blusmi (op verzoek) brandbeveiliging vooraf de controle op het bezoek van de brandweer en/of gemeente de inspectie uit voeren en eventuele gebreken aan de brandveiligheid herstellen.

Kwaliteitsverklaring

Uiteraard wordt na iedere onderhoud het digitale logboek aangepast en wordt er een verklaring afgegeven zodat u kunt aantonen dat u aan uw brandveiligheids verplichtingen heeft voldaan.

Blusmi brandbeveiliging is een REOB gecertificeerd onderneming die voldoet aan het gesteld in de regelgeving en REOB / VEBON richtlijnen.

 

Brandpreventie is en blijft een kwestie van onderhouden. Zowel de bouwkundige brandveiligheid aanpassingen alsmede de brandveiligheidsinstallatie technische (blusmiddelen) aanpassingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd, nauwkeurig te worden onderhouden en geadministreerd in een digitaal logboek.

Met Blusmi Brandbeveiliging voldoet u altijd tijdig en volledig aan de wettelijke onderhoudsnormen (Bouwbesluit 2012, REOB en gerelateerde NEN normen).

Bij een controle van uw gebouw of uit een bouwkundige keuring (rapport), brandveiligheid scan, moet u de staat van onderhoud van uw brandblusmiddelen kunnen aantonen. Blusmi brandbeveiliging neemt deze administratie compleet van u over. Na iedere controle en onderhoudsbeurt werken we het digitale logboek bij.