Waarom brandpreventie – Naar aanleiding van de diverse branden in Nederland is er een onderzoek ingesteld door het Ministerie. Hieruit is een rapport naar voren gekomen met toch wel schokkende feiten.

Dit rapport heeft onderzocht wat de inzet en resultaten van het brandpreventiebeleid in Nederland is en hoe deze door de overheid wordt gehandhaafd. Sinds jaar en dag is brand nog steeds de belangrijkste oorzaak van ingrijpende en grote persoonlijke en materiële schade. We staan er niet bij stil, maar brandveiligheid is nog steeds een heel belangrijk onderwerp als het gaat om het neerzetten van gebouwen en het gebruik ervan. Alleen jaarlijks vinden er ongeveer 8.000 woningbranden en 5000 bedrijfsbranden plaats (ondanks de steeds betere worden preventieve brandveiligheids voorzieningen) waarbij vele dodelijke slachtoffers en ernstig gewonden vallen.

Sinds de uitgave van het bouwbesluit (huidige bouwbesluit uitvoering 2012) is men er op gericht om niet alleen de veiligheid te waarborgen maar uiteraard ook de materiële brandschade door preventieve maatregelen te verlagen. Brandpreventie is allang niet meer alleen de zaak van de brandweer, maar ook van huishoudens, ondernemingen, verzekeraars en de overheid zelf. Dus de vraag is dan ook hoe kunnen we de impact van preventiemaatregelen optimaliseren het minimalisering van zaak- en persoonsschade?

Brandpreventie is een verzameling van maatregelen en acties die tot doel hebben de kans op en omvang van brand te verkleinen of te minimaliseren naar een acceptabel niveau. Kenmerk van brandpreventiemaatregelen is dat ze worden genomen voorafgaand aan het uitbreken van een brand. Dit door het hanteren van de wet en regelgeving zoals verwoord is in het bouw besluit uitgave 2012.

Het nemen van brandwerende maatregelen is dus een wettelijke verplichting. Alleen daarom al is het verstandig om vooraf de expertise van Blusmi brandbeveiliging en applicatie in te schakelen. Maar niet alleen als het gaat om nieuwbouw ook aan bestaande gebouwen, bijvoorbeeld vanwege een interne verbouwing of herschikking van ruimten, staat Blusmi brandbeveiliging en applicatie u uiteraard ook graag terzijde met de oplossing die precies bij uw situatie past. Wij noemen dit maatwerk.

De wetgeving ( bouwbesluit 2012 en aangrenzende NEN normen) schrijft voor dat een gebouw brandveilig dient te zijn en te blijven. Uiteraard hangt brandveiligheid niet alleen aan (brand) bouwkundige aanpassingen maar ook (brand) installatie technische en organisatorische aspecten. Vanuit het bouwbesluit 2012 wordt om de uitbreiding van brand en rook te beperken gesproken over een gebouw wat moet worden onderverdeeld in brand- en rookcompartimenten. En alle eventuele bouwkundige 9muren, wanden, trappen, etc.) elementen die het brandcompartiment begrenzen dienen een WBDBO (een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) te hebben conform de bouwregelgeving (huidige bouwbesluit 2012). De uitvoering van het huidige bouwbesluit geeft technische voorschriften voor wat betreft de omvang en de minimale prestaties eisen van de brand- en rookcompartimenten. Uiteraard zijn deze voorschriften afhankelijk van of er sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw.

Blusmi brandbeveiliging en applicatie zorgt er voor dat de voorschriften ten aanzien van de bouw-, milieu- of gerelateerde vergunning ook daadwerkelijk worden nageleefd. Want onaangename verrassingen of zelfs de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen, is geen optie. Want alle beperkingen aan het gebruik of uitgestelde oplevering van een gebouw kunnen behoorlijk nadelig uitpakken als er onverhoopt er een brand ontstaat.
Door de controle van de monteurs van Blusmi brandbeveiliging en applicatie is de status van de brandscheidingen bekend en kan er zonodig het noodzakelijke onderhoud worden gepleegd.

Waarom brandpreventie – Hoe kan het beter?

Inmiddels zijn we erachter dat het speelveld rondom brandpreventie (brandveiligheid in het algemeen) veel actoren omvat. Het bouwbesluit en alle relevante NEN normen hebben hier uiteraard een grote rol in, immers zij zijn de wet en regelgeving waar we ons aan moeten houden om een goed en brandveilig gebouw neer te zetten. De uitdaging ligt hem dus in het verbeteren van de beleidsmix voor brandpreventie (brandveiligheid) om de coördinatie tussen de verschillende partijen (overheid, verzekerraars, eigenaren, vastgoed ondernemingen) te verbeteren. De verzekeraar kan een actievere rol bij brandpreventie gaan spelen, door een betere invulling aan de eisen te geven. Uiteraard spelen hierbij de diverse belangen. De verzekeraar wil zo min mogelijk uitkeren na een brand en de vastgoed eigenaar wil zo min mogelijk kosten maken om de verhuur opbrengst te maximaliseren.

Brandveiligheid is dus iets waar je ook als gebruiker of eigenaar wat aan kan doen. Om tot een gedegen brandveiligheidsplan te komen praten we over de BIO-mix:

Bouwkundige maatregelen, zoals de bouwkundige regelgeving en de controle daarop. Om een volledig goed beeld te krijgen van de bouwkundige staat zijn er een aantal tools om dit te doen;

 • Bouwkundig rapport
 • Bouwkundige (technische) keuring

Installatietechnische maatregelen waaronder brandblusapparatuur, oriëntatie verlichting bij brand (nood en transparantverlichting) brandmeldapparatuur en sprinklerinstallaties;

 • Installatie technische keuring
 • Projecteringsrapport blusmiddelen
 • Projecteringsrapport nood en transparantverlichting
 • Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie

Organisatorische maatregelen, zoals de bedrijfshulpverlening (BHV), risico-inventarisaties en het veiligheidsbewustzijn.

 • Uitvoeren RI&E
 • Ontwikkelen bedrijfsnoodplan
 • Ontwikkelen ontruimingsplan
 • Vervaardigen ontruimingsplan tekeningen
 • Vervaardigen vluchtplattegronden

Waarom brandpreventie – Wat moet u doen?

Nieuwbouw: Het begint bij de bouwtekening

Met de ervaring die wij als brandveiligheids specialist hebben opgedaan blijkt brandveiligheid zo’n beetje de sluitpost te zijn; En wordt pas bij pas bij de oplevering geconstateerd dat bepaalde oplossingen niet voldoen aan de aangescherpte voorschriften in het Bouwbesluit 2012. Zonde, want door juist in een zo vroeg mogelijk stadium gebruik te maken van specialistische kennis kunt u een hoop tijd en geld besparen. Door onze kennis zijn wij in staat om u te adviseren in het voor, tijdens en na het project aangaande de brandveiligheid van uw gebouw. Zo hebben wij altijd de beste oplossingen en die ook op het juiste moment wordt gerealiseerd.

Bestaande bouw

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de eis bij nieuwbouw is voor Brandcompartimentering dat er een minimale weerstand is van 60 minuten tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO). Voor bestaande bouw is dit 30 minuten. Echter, het absolute merendeel van bestaande gebouwen voldoet nog niet aan deze eis; het huidig gemiddelde is 20 minuten. Dat is onvoldoende om de brandweer de kans te geven de brand binnen het brandcompartiment tegen te houden, zodat een verdere branduitbreiding over het gehele gebouw mogelijk is.

Blusmi brandbeveiliging en Applicatie specialiseert zich door middel van slimme maatwerk-oplossingen in het op kosteneffectieve wijze optimaliseren van de brandbestendigheid van uw gebouw. Door bijvoorbeeld een bouwkundige keuring en het vaststellen van de brandwerendheid van de diverse onderdelen. Door een gedegen bouwkundige keuring vastgelegd in een bouwkundig rapport of een brandveiligheids scan is er snel beeld van de aanpassingen die op brandveiligheid dienen te worden uitgevoerd.

Door de toepassing van HILTI producten zijn wij dan in staat om het gebouw de brandveiligheid te bieden die vereist is vanuit de wet en regelgeving (bouwbesluit 2012).

Blusmi brandbeveiliging en applicatie is door haar jarenlange kennis van brandpreventie en brandveiligheid in het algemeen uw ideale partner bij het effectief voorkomen (preventieve maatregelen) en beperken (brandcompartimentering , brandwerende producten) van brandschade in uw gebouw.

Of uw gebouw nou net is opgeleverd of inmiddels al 100 jaar, of slechts nog op de tekentafel bestaat, in al deze fases van het ontwikkelen van een gebouw tot de bouwkundige uitvoering in iedere fase kan Blusmi brandbeveiliging en applicatie van absolute meerwaarde zijn.