Werkwijze

Onze werkwijze

Back Home

stap 1
INTAKE EN opname werkzaamheden


Lees meer

stap 2
MAATWERK
OPLOSSINGEN


Lees meer

stap 3
werk IN UITVOERING


Lees meer

stap 4
BEHEER, DIGITAAL LOGBOEK EN ONDERHOUD


Lees meer
Heeft u vragen over onze werkwijze?
Bel ons gerust op 075-6142101 of mail info@blusmi.nl
WERKWIJZE

stap 1:
INTAKE EN opname werkzaamheden


Wij starten altijd met een intake gesprek om te achterhalen wat de doelstelling van het project is. Is dit aanpassen nieuwbouw, bestaande bouw of is er een aanschrijving van de overheid aangaande bouwregelgeving. Dit om een totaal beeld te vormen om een brandveiligheids scan naar behoren uit te voeren. Aan de hand van de beschikbare informatie, bouwkundige (technisch) keuring, bouwvergunning of bouwkundige tekening van de  architect kan er een brandscan worden uitgevoerd, waarin we de situatie grondig inspecteren en een inventarisatie maken van de aanpassingen die gedaan moeten worden om te kunnen voldoen aan het gestelde in het bouwbesluit 2012 aangaande de brandveiligheid.
Op basis van onze inventarisatie die in een rapport wordt weergegeven. Ontstaat er een concreet en helder overzicht waarin duidelijk naar voren komt waar de knelpunten zitten en wat er moet gebeuren om deze brandveiligheids tekortkomingen te herstellen.

Uiteraard kijken wij ook naar oplossingen die voor de klant lagere kosten met zich mee brengen. Dit alles wordt samengevat in een offerte. Deze zal opgebouwd zijn met de volgende aandachtspunten:

 • de ontvangen informatie;
 • de opname ter plaatse.

Hieruit voortvloeiend de werkzaamheden. Het aanbrengen van:

 • de benodigde brand- en rookwerende voorzieningen;
 • werktuigbouwkundige installatiedoorvoeringen zoals;
  • vuilwaterleidingen;
  • centrale verwarmingsleidingen;
  • tapwaterleidingen;
  • kabelgoten en elektraleidingen;
  • brandwerend isoleren van ventilatiekanalen en brandkleppen.

Met als toelichting:

Doorvoeringen zullen, daar waar van toepassing, met behulp van brandwerende steenwol industrieschalen en brandmanchetten worden behandeld. Naden en kieren worden opgevuld met brandwerende vullingskit en vervolgens afgewerkt met een brandwerende coating. De systemen worden conform de richtlijnen van de Stichting Bouw Research “Brandveilige doorvoeringen” en de leverancier van de afdichtingmaterialen aangebracht.

Bij Blusmi brandbeveiliging en applicatie nemen we dus ons werk serieus. Net zoals de afspraken die wij met elkaar maken over de uit te voeren diensten, of het nou gaat om een bouwkundige keuring, aanbrengen brandwerende wanden of een brandveiligheids advies aangaande wet en regelgeving, bij ons bent u op de juiste plaats. En daarom maken wij voorafgaand aan elk project samen met u een inventarisatie van de te verrichten werkzaamheden en geven dit weer in een uitgebreid en duidelijk rapport.

WERKWIJZE

stap 2:
MAATWERKOPLOSSINGEN


Tussen de inventarisatie en de daadwerkelijk uitvoering zit nog hoe de brandwerende  oplossingen worden geïmplementeerd. En welke brandveiligheids oplossing is haalbaar. Met maatwerk bedoelen wij ook maatwerk. Samen met de opdrachtgever wordt besproken wat wenselijk is en of dit geen consequentie heeft voor het bedrijfsproces.

Want aan de hand van bijvoorbeeld een bouwkundige keuring kan worden bepaald welke oplossing het beste past. En of het niet voordeliger is om bijvoorbeeld een brandwerende scheiding te verplaatsen of te laten vervallen en dit installatie technisch op te lossen. Het komt er op neer “De perfecte oplossing voor een wel hele specifieke situatie”. Dit betekent ook dat ondanks wij HILTI FIRESTOP PARTNER zijn altijd kijken (als de situatie hier om vraagt) naar eventueel andere leveranciers (gyproc, promat, etc.). Vanzelfsprekend werken we uitsluitend met officieel geteste systemen en materialen waarvan een attest of certificaat beschikbaar is. Zonder deze attest en/of certificaat zal er geen gebruik worden gemaakt van de materialen.

Mocht er voor de toepassing geen standaard product zijn, zal deze samen met HILTI worden ontwikkeld om toch tot het vereiste resultaat te komen.

Bij een controle van uw gebouw of uit een bouwkundige keuring (rapport), brandveiligheid scan, moet u de staat van onderhoud van uw brandblusmiddelen kunnen aantonen. Blusmi brandbeveiliging neemt deze administratie compleet van u over. Na iedere controle en onderhoudsbeurt werken we het digitale logboek bij.

WERKWIJZE

stap 3:
werk IN UITVOERING


Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen behaald worden en er een kwaliteitstoetsing blijft plaatsvinden gedurende het project, wordt er een projectgroep samengesteld. Deze projectgroep zal bestaan uit een projectleider (Accountmanager / kwaliteitsmanager), administratieve medewerker (allen Blusmi brandbeveiliging en applicatie) en een vertegenwoordiger van de opdrachtgever of diens afgevaardigde. Mede gelet op de eerdergenoemde kwaliteitsborging, zal de projectgroep zodanig worden opgezet dat er te allen tijde de diverse expertises kan worden geraadpleegd. De projectbegeleiding ligt in handen van de projectleider van Blusmi brandbeveiliging en applicatie. Met alle betrokkenen worden concrete afspraken vastgelegd over afbakening van taken en verantwoordelijkheden. De projectleider stemt de uitvoering onderling af en rapporteert over de uitvoering aan de opdrachtgever en de overige betrokkene partijen. De projectleider ziet toe op het bereiken van de doelstelling van het project, volgt het projectverloop en stuurt, indien nodig, bij op hoofdlijnen.  

Met het Brandpreventie Inspectie- en Onderhoudscontract van Blusmi voldoet u aantoonbaar aan alle wettelijke verplichtingen die op brandveiligheid gelden.

WERKWIJZE

stap 4:
BEHEER, DIGITAAL LOGBOEK EN ONDERHOUD


Nadat de brandveiligheid op orde is gebracht, begint het onderhoud van deze brandveiligheidsvoorzieningen. Want het gebouw is gerealiseerd naar aanleiding van een bouwkundige keuring of brandveiligheid scan, maar hier houd het niet op. Met het Blusmi Brandpreventie Inspectie- en Onderhoudscontract haalt u zekerheid in huis voor de jaren die gaan komen. Een digitaal logboek met duidelijke foto’s en omschrijving van de uitgevoerde brandveiligheidsvoorzieningen.

Want uit ervaring blijkt dat gebouw eigenaren na de oplevering van een gebouw zich geen zorgen meer maakt over de brandwerendheid ervan. Dit is ook begrijpelijk want immers het gebouw voldoet aan de wettelijke (minimum-) eisen zoals beschreven staat in de bouw regelgeving (bouwvergunning). Maar de praktijk leert ook dat er geregeld in het gebouw mutaties of verbouwingen plaatsvinden en brandscheidingen of andere brandveiligheidsvoorzieningen worden doorbroken of zelfs verwijderd?

In dat geval wordt er niet meer voldaan aan de brandveiligheid zoals omschreven in het bouwbesluit 2012 of de afgegeven bouwvergunning, hiervoor dient dus bijvoorbeeld de aanwezige  scheidingsconstructie op adequate wijze gecontroleerd te worden op branddoorslag of brandoverslag. Als daarbij blijkt dat niet meer aan de voorschriften van de bouwvergunning wordt voldaan, dan moet direct worden overgegaan tot (herstel)actie.

Blusmi brandbeveiliging en applicatie heeft hiervoor de oplossing voor : een digitaal logboek. Een Blusmi Brandpreventie Inspectie en Onderhoudscontract. Met het Brandpreventie Inspectie- en Onderhoudscontract biedt Blusmi uw de zekerheid betreffende de brandveiligheid van uw gebouw in relatie tot (bouwbesluit) wet- en regelgeving.

Brandpreventie is en blijft geen kwestie van één keer goed alles brandveilig installeren en klaar. Zowel de bouwkundige brandveiligheid aanpassingen alsmede de brandveiligheids installatie technische aanpassingen dienen regelmatig te worden gecontroleerd en nauwkeurig te worden geadministreerd in een digitaal logboek. Met Blusmi Brandbeveiliging en applicatie weet u zeker dat u altijd tijdig en volledig aan de wettelijke (Bouwbesluit 2012 en gerelateerde NEN normen) eisen voldoet.