Ten behoeve van blusdekens heeft het Europese normalisatie-instituut CEN de norm EN 1869: 1997 gepubliceerd. In Nederland is deze norm geaccepteerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) te Delft, namelijk als NEN-EN 1869: 1997 – Blusdekens. In de paragraaf betreffende de reikwijdte van deze norm staat (vrij vertaald): Deze norm specificeert eisen voor niet herbruikbare blusdekens die bestemd zijn voor gebruik door een persoon en primair bedoeld voor het blussen van bakolie branden.
De (NEN-)EN 1869: 1997 is evenwel niet door de Europese wetgever, noch door de Nederlandse wetgever aangewezen als norm die het vermoeden oplevert van een veilig product in de zin van de Richtlijn 2001/95/EG resp. de Warenwet en het Warenwetbesluit algemene productveiligheid. Medio september 2013 kwam het bericht in de media dat met bepaalde blusdekens olie en vetbranden niet zouden kunnen worden geblust. Het bericht bleek afkomstig van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Op dat moment waren daarover bij de NVWA geen gegevens bekend. Uit contacten met de Nederlandse Brandwonden Stichting bleek dat men erop was geattendeerd door een medewerker van de brandweer.

Voorts bleek dat de Belgische overheid reeds in 2009 onderzoek had gedaan en daarbij was gebleken dat van de 15 beproefde blusdekens 12 de blustest volgens de Europese norm EN 1869: 1997 niet uithielden.1 Uit dit rapport blijkt onder andere dat de manier waarop de blusproef wordt uitgevoerd door de Engelse en de Belgische laboratoria verschillen. De Belgische laboratoria hebben de proeven uitgevoerd op een manier die overeenkomt met het normale gebruik van de blusdekens door een doorsnee consument, terwijl de Engelse testoperatoren persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens de proeven en de blusdekens met behulp van de armen rond de brandende olie gehouden worden.2 De bedoeling hiervan is toevoer van zuurstof te verhinderen en zo de uitdoving van het vuur te vergemakkelijken. Consumenten zijn doorgaans niet in het bezit van dergelijke uitrustingen zodat zij dergelijke handelingen achterwege zullen laten.

Het signaal van de Nederlandse Brandwonden Stichting was voor de NVWA aanleiding tot het uitvoeren van een kleine steekproef uit de in Nederland op de markt aanwezige blusdekens, om vast te stellen in hoeverre de bewering dat sommige blusdekens vlam-in-de-pan niet blussen en mogelijk zelf in brand raken. De resultaten van deze steekproef zijn in december 2013 gepubliceerd en gaven aanleiding tot het instellen van een ruimer opgezet onderzoek in 2014 naar de bluskwaliteiten van de op de Nederlandse markt aangeboden blusdekens. Van dit ruimer opgezet onderzoek wordt in dit rapport verslag gedaan.

Factsheet_Blusdekens_Ministerie