Brandveiligheid evenementen – Voor elk evenement, zij het een buurtfeest, festival, circus, braderie of manifestatie, gelden regels voor de organisatie. Vaak is een vergunning van uw gemeente nodig voor brandveiligheid evenementen. Bij de aanvraag zijn in ieder geval gegevens nodig over het soort evenement, het aantal te verwachten bezoekers en de eventuele plaatsing van tenten en tribunes.

Het is gebruikelijk dat de gemeente de vergunningaanvraag voor advies doorstuurt naar de brandweer, die hem toetst op de brandveiligheidseisen. Eisen waarop de brandweer een aanvraag toetst zijn onder andere: – De doorrijbreedte voor brandweervoertuigen is tenminste drie en een halve meter.

– Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg.
– De minimale doorrijhoogte is vier meter.
– Rond brandkranen wordt een meter vrijgehouden.
– Brandkraanbordjes blijven zichtbaar.
– Aansluitingen voor droge blusleidingen worden vrijgehouden.
– Toegangen tot belendende percelen worden niet geblokkeerd.
– Gewone uitgangen en nooduitgangen van bioscopen, cafés en dergelijke worden vrijgehouden.
– De begin- en eindtijd van het evenement worden op aanvraag aangegeven.
– Voor de doorvaart van de blusboot (als van toepassing) wordt vijf meter vrijgehouden.
– Containers en dergelijke staan minimaal tien meter van gevels vandaan. Bij bijzondere gebouwen van cultuurhistorische waarde is deze afstand vijftien meter

Brandveiligheid evenementen – brandweer

Het kan zijn dat de brandweer tijdens het evenement komt controleren of aan alle brandveiligheidseisen wordt voldaan.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw plaatselijke brandweer en op www.brandweer.nl

Elk evenement heeft de verantwoordelijkheid tegenover het publiek en deelnemers om in geval van onvoorziene gebeurtenissen adequaat op te treden. Doel is dat in ieder geval één persoon binnen de organisatie zichbewust met dit veiligheidsaspect bezig houdt. Het is aan te bevelen dat iedere organisatie op initiatief en onder leiding van de veiligheidsfunctionaris een veiligheidsplan opstelt.

Een dergelijk plan kan per evenement sterk verschillen.Het is daarom onmogelijk om een standaard plan op te stellen. Bovendien is het van belang dat elke organisatie zelf goed nadenkt over haar organisatie en over de specifieke risico’s van het evenement. Om de veiligheidsfunctionaris een richtlijn te bieden hierbij een aantal elementen die in eenveiligheidsplan kunnen voorkomen, en wat oplossingsrichtingen hoe dit element ingevuld kan worden.

Download de PDF