• deel 1 tarieven Arbowet
• deel 2 tarieven Arbobesluit
• deel 3 tarieven Arboregeling
* Ten aanzien van de feiten waar een asterisk (*) achter de boetenormbedragen is geplaatst,
kan ook een werknemer worden beboet, indien deze op grond van de desbetreffende bepalingen
a. de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen niet overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften gebruikt en zindelijk houdt (zie artikel 9.3,
eerste lid, Arbobesluit, juncto artikel 11, aanhef en onder a en b, Arbowet of b. de betreffende voorschriften en verboden niet naleeft (zie artikel 9.3, tweede lid,
Arbobesluit).